Φοροδοξίες, 27.09.2020

• Πενταετής είναι, κατ’ αρχήν, η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει τέλη χαρτοσήμου για τις χρήσεις μέχρι 31.12.2013 σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ε. 2147/2020). Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παραγραφής παρατείνεται σε δεκαετή μόνο σε περίπτωση ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων. Ως προς τα συμπληρωματικά στοιχεία, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε με πρόσφατη απόφασή της ότι δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο – ικανό να παρατείνει το χρόνο παραγραφής σε δεκαετή – η έκθεση που έχει εκδοθεί από άλλη υπηρεσία, όπως το ΣΔΟΕ, έχοντας στηριχθεί στις λογιστικές εγγραφές του φορολογούμενου, δηλαδή σε στοιχείο που ήταν ήδη στη διάθεση της φορολογικής αρχής (ΔΕΔ 820/2020). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η δεκαπενταετής παραγραφής που ίσχυε για τις χρήσεις αυτές σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης, δεν εφαρμόζεται, κατ’ αρχήν, στα τέλη χαρτοσήμου, παρά μόνο σε περίπτωση που αυτά αποδίδονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (λ.χ. μισθώματα χρήσης 2013). Για λόγους πληρότητας, επίσης, επαναλαμβάνεται η θέση της φορολογικής διοίκησης ότι τα τέλη χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνονται στα εγκλήματα φοροδιαφυγής και επομένως δεν εφαρμόζεται σε αυτά η σχετική δεκαετής παραγραφή των χρήσεων 2012-2013. Η εν λόγω εγκύκλιος εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την απόφαση 433/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεδομένου ότι λόγω έλλειψης ρητής διάταξης στη νομοθεσία περί τελών χαρτοσήμου για το χρόνο παραγραφής για χρήσεις έως 31.12.2013, η φορολογική διοίκηση εφάρμοζε κατά πάγιο τρόπο τη γενική, εικοσαετή παραγραφή του Αστικού Κώδικα.


• Από τις αρχές Νοεμβρίου η σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, η σύσταση της Ι.Κ.Ε. θα λαμβάνει χώρα μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) με την χρήση του πρότυπου καταστατικού ενώ υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης περαιτέρω προβλέψεων σε αυτό υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούν ή δεν αναιρούν τα στοιχεία του ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζουν τις διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μείωση του χρόνου και του κόστους σύστασης των Ι.Κ.Ε., των οποίων κύρια χαρακτηριστικά είναι η ευελιξία και ο απλοποιημένος τρόπος λειτουργίας τους.


• Ειδική διάταξη στο νομοσχέδιο του Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας για την απαλλαγή της εκ του νόμου αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα. Η απαλλαγή θα καταλαμβάνει οφειλές του πτωχού που προέκυψαν από την παύση των πληρωμών μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης (ύποπτη περίοδος) ή και εντός του προηγουμένου από την ύποπτη περίοδο εξαμήνου και επέρχεται με την πάροδο 36 μηνών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ή 24 μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας σε περίπτωση ανεπάρκειας της πτωχευτικής περιουσίας. Πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής του διοικούντος μπορεί να ασκήσει προσφυγή εντός της παραπάνω προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο θα αποφαίνεται υπέρ της απαλλαγής του διοικούντος, εφόσον αυτός επέδειξε καλή πίστη τόσο κατά την κήρυξη της πτώχευσης όσο και κατά τη διάρκειά της, είναι συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης, υπέβαλε εγκαίρως αίτηση για πτώχευση και αυτή δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του. Η διάταξη αυτή ως ειδικότερη θα υπερισχύει του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που προβλέπει την αλληλέγγυα ευθύνη των εκπροσώπων νομικών προσώπων για πληρωμή φόρου. Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 50 τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον Ν. 4646/2019, περιορίζοντας το πεδίο της ευθύνης των διοικούντων, αφού μεταξύ άλλων, εισήγαγε την υποκειμενική ευθύνη, αντί της αντικειμενικής, που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς, καθώς και ευθύνη μόνο για το διάστημα της θητείας των διοικούντων νομικά πρόσωπα.


• Φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με το νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων από το 2020 και μετά, εκπίπτουν προσαυξημένες τις δαπάνες για την μίσθωση εταιρικού οχήματος καθώς και για την αγορά επαγγελματικών οχημάτων για την μεταφορά αγαθών με μέγιστη μάζα έως 3,5 τόνους και μικρών οχημάτων με 3 ή 4 τροχούς. Παράλληλα, οι αυξημένοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης τόσο για τα μη ρυπογόνα οχήματα όσο και για τις δαπάνες κατασκευής και εγκατάστασης των σημείων φόρτισης αυτών, λειτουργούν επίσης ενθαρρυντικά για την αγορά νέων οχημάτων αλλά και για την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης. Ειδικά για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η εξαίρεση τους από το τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη κυκλοφορίας τα καθιστά ακόμα πιο ελκυστικά στην αγορά. Υπενθυμίζεται ότι προβλέπονται φορολογικά κίνητρα και για τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μη ρυπογόνα οχήματα (υπό προϋποθέσεις απαλλαγή από πόθεν έσχες και από την φορολόγηση ως παροχή σε είδος).

Πηγή : Grant Thornton

Leave A Comment