Φοροδοξίες, 27.09.2020

• Πενταετής είναι, κατ’ αρχήν, η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει τέλη χαρτοσήμου για τις χρήσεις μέχρι 31.12.2013 σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ε. 2147/2020). Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παραγραφής παρατείνεται σε δεκαετή μόνο σε περίπτωση ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων. Ως προς τα συμπληρωματικά στοιχεία, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε με πρόσφατη απόφασή της ότι δεν συνιστά[…..]